Tuesday, September 7, 2010

Kiến nghị đại xá toàn bộ tù nhân VNCH

TS Cù Huy Hà Vũ: Bản thân tôi rất đau xót và thậm chí là căm giận khi Việt Nam hiện nay vẫn còn cái bầu không khí "chống các thế lực thù địch", coi cuộc chiến kết thúc vào ngày 30-4-1975 như là một thắng lợi có thể gọi là đúng đắn còn người bị đánh bại ở Miền Nam thì coi là cái "thế lực xấu xa" và cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống của người dân Việt Nam, thì tôi cho chuyện đấy là vô cùng bậy bạ bởi vì đúng là trong cuộc sống có những tranh chấp, ngay cả trong một gia đình cũng vậy thôi