Thursday, December 15, 2016

Đã tìm thấy Mục sư Nguyễn Công Chính trong tình trạng sức khỏe suy kiệt