Wednesday, November 9, 2016

LM Đặng Hữu Nam trong đêm gây quỹ khởi kiện Formosa