Monday, October 3, 2016

KHỞI KIỆN FORMOSA LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG.

Chúa ở khắp mọi nơi nhưng ở cái "đống rác lớn nhất VN" là cổng Formosa có lẽ là nơi chúa ngự ở đó còn lâu dài để dân chúa phải đến đó mà cầu nguyện, xin ơn an bình? đọc tiếp