Saturday, September 20, 2014

Tường thuật buổi thăm dân biểu Chris Hayes của quỹ Tù Nhân Lương Tâm

Để bầy tỏ lòng tri ân mà các Tù Nhân Lương Tâm  VN và các tổ chức trong cộng đồng nói chung đối với dân biểu Chris Hayes. Phái đoàn gồm 4 anh em trong quỹ Tù Nhân Lương Tâm đến thăm dân biểu Chris hayes tại văn phòng của ông và tặng ông bức chân dung của chính ông do họa sì Trần Thúc Lân vẽ.