Thursday, April 14, 2011

Kỷ niệm đệ ngũ chu niên khối 8406

Nhân dịp kỷ niệm đệ ngũ chu niên khối 8406 (08/4/2006 - 8/4/2011). Các thành viên khối 8406 đã tổ chức văn nghệ / bữa cơm gây quỹ ủng hộ các anh em dân chủ trong nước. Để bầy tỏ sự liên hệ khắng khít trong và ngoài nước, khối 8406Vic có xin vài lời phát biểu của những người lãnh đạo và sáng lập khối này từ trong nước. Kính mời quý vị nghe:

Linh Mục Nguyễn Văn Lý

Luật Sư Nguyễn Văn Đài

Linh Mục Phan Văn Lợi