Thursday, September 16, 2010

Nguyễn Hữu Cầu - Xem Thư Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc Đại Lợi

Cảm ơn lá thư của ông/bà gởi ngày 22-6-2010 đến bộ trưởng ngoại giao ông Stephen Smith về việc giam cầm ông Nguyễn Hữu Cầu ở Việt Nam. Tôi được ông Smith yêu cầu thay mặt trả lời.

Chính phủ Úc Đại Lợi quan tâm chặt chẽ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chính phủ thường xuyên phản ảnh những quan tâm, kể cả những trường hợp riêng biệt với chính quyền Việt Nam . Chúng tôi đã yêu cầu đại sứ Úc ở Hà Nội lên tiếng về trường hợp ông Cầu với nhà cầm quyền Việt Nam, để kiếm được sự trong sáng của bản án, và sự tiếp tục giam cầm. Cảm ơn ông đã phản ảnh quan tâm đến chính phủ


Trân Trọng
Ký tên

Phillip Stonehouse
Giám đốc khu vực