Wednesday, August 4, 2010

Cùng một Mẹ Việt Nam

Hồ Phú Bông

Bốn vị tù nhân Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Anh Hảo, Trần Văn Thiêng rất kiên cường vì lý tưởng tự do và thách đố thời gian! Hoặc giết họ, hoặc họ vẫn tồn tại để làm chứng nhân cho lịch sử! Cầu mong cho nhiều vị khác, chưa được công luận phát hiện, cũng sẽ vượt qua được ngưỡng cửa tử thần trong chốn lao tù để còn có cơ hội thắp sáng chính nghĩa! Qua miệng lưỡi ngoại giao, chính phủ cộng sản Việt Nam bao giờ cũng khẳng định là tại Việt Nam không có tù nhân chính trị thì, ít nhất, cũng nên trình bày cho công luận về “tội hình sự” của những người tù nầy theo luật pháp quốc tế mà Việt Nam là một thành viên! Đọc tiếp