Thursday, April 16, 2015

Ông Nguyễn Hữu Cầu cảm ơn thế giới sau 1 năm được ra khỏi tù CS