Friday, June 21, 2013

Thư cháu nội Nguyễn Hữu Cầu gởi chủ tịch nước.

Chúng tôi Quỹ Tù Nhân Lương Tâm nhận được bức thư do cháu nội của TNLT Nguyễn Hữu Cầu viết gởi các ông chủ tịch nước, bộ trưởng công an và chánh án tòa án nhân dân tối cao. Chúng tôi rất ngạc nhiên một cháu gái 14 tuổi mà có thể viết lá thư này nên hỏi bố cháu thì được xác nhận như sau, xin bấm vào đây để đọc tiếp: