Sunday, May 12, 2013

Never Lose The Light Không Đánh Mất Lửa Tin

Lời Việt: Trương Minh Tịnh một thành viên quỹ TNLT đã thực hiện clip này.
Chúng con, giới trẻ Việt Nam tại Sydney xin kính dâng Mẹ Việt Nam món quà bé nhỏ của chúng con trong ngày Mother's Day. "Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây."