Sunday, May 19, 2013

Đinh Nguyên Kha

Kính mời quý vị nghe cuộc trao đổi với Mẹ Đinh Nguyên Kha và Mẹ Phương Uyên
Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội