Saturday, December 10, 2011

Melbourne 10-12-2011. Lời phát biểu của chủ tịch liên bang cộng đồng NVTD Australia

“Không có gì tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống cho người mình yêu” Chúa Giêsu đã nói. Trong suốt chiều dài hơn 5000 năm của lịch sử VN, những lúc dân tộc khốn cùng nhất là những lúc chúng ta có Trần Bình Trọng, Nguyễn Thái Học, Trần Văn Bá, Nguyễn Ngọc Huy v.v... Đức Đệ Ngủ Tăng Thống  HT. Thích Quảng Độ, Lm. Nguyễn Văn Lý, Cụ Lê Quang Liêm,  Ls Cù Huy Hà Vũ và biết bao những nhà tranh đấu âm thầm và vô danh khác đã và đang hy sinh trao cho người mình yêu là đồng bào, dân tộc và Tổ Quốc cái quý giá nhất của con người đó là sanh mạng. Chúng ta tri ân, ngưởng phục và cố gắng noi theo những tấm lòng và gương sáng ấy.