Saturday, June 4, 2011

Bản Tường Trình Thường Niên Của Quỹ TNLT

Tường trình kết quả yểm trợ các TNLT trong nước trong khoảng thời gian 05/2010 – 05/2011 do Phương Duy phụ trách :

Tổng kết trong 12 tháng vừa qua, QTNLT đã gửi về yểm trợ được 44 lần (44 gia đình) tổng cộng số hiện kim là A$14,600.00 (Úc kim) không kể tiền chi phí. Các thành viên tham dự đã vỗ tay hoan nghênh thành quả và xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể các thành viên của QTNLT trên khắp thế giới . Xem tiếp...