Wednesday, September 1, 2010

Kiến nghị đại xá toàn bộ viên chức VNCH


Ở trong kiến nghị tôi đã nói rõ lẽ ra nhà cầm quyền cộng sản sau năm 1975 biết hòa giải dân tộc, tạo điều kiện cho tất cả những người thuộc về chế độ cũ hòa nhập với gia đình, hòa nhập với xã hội, người nào có tại thì mời người ta đóng góp, thậm chí nếu thực sự có tài thì sẽ bổ nhiệm theo quy định pháp luật bình thường vào các cơ quan công quyền. Lẽ ra thì nó phải thế, nhưng ngược lại thì nhà cầm quyền lại "tập trung cải tạo" tức là tiếp tục đẩy những người đó vào đường hầm không lối thoát, và điều đó dẫn đến một số người vũ trang, tham gia rải truyền đơn, là người thuộc của chính quyền Sài Gòn đấy.