Friday, November 10, 2017

Hỏi thăm các TNLT người Ê đê và Jarai.

Vụ biểu tình năm 2001, 2004, 2008, cộng sản đã bắt giữ thủ tiêu và cầm tù hơn 2 nghìn người thượng tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Người ra quyết định bắt giữ là trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, Trần Đại Quang nay là Chủ tịch nước. Nửa Đêm chúng cho mật vụ vào nhà bắt cóc người rồi đem vào rừng cao su thủ tiêu hoặc đem đi nơi nào không ai biết, hiện nay gia đình chưa tìm thấy xác hoặc nơi giam giữ.