Tuesday, November 4, 2014

Cây Thánh Giá Nhiệm Mầu

Nhạc và lời Nguyễn Hữu Cầu, trình bầy Bảo Kim, Nghiêm Lệ và Uyên Di