Sunday, June 23, 2013

Thư Dân Biểu Chris Hayes Đơn Vị Fowler Gởi Bộ Trưởng Ngoại Giao Australia

Toà Án Nhân Dân tỉnh Long An,phiá Nam Việt-Nam,gần đây xử hai nhà hoạt động trẻ: Nguyễn Phương Uyên,21 tuổi và Đinh Nguyên Kha,25 tuổi -6 và 8 năm tù-theo điều 88 của Luật Hình Sự Việt-Nam, “loan truyền tin tức chống Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam”. Hai người trẻ đã phát truyền đơn chống Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh vì Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.Theo tài liệu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền  thì các truyền đơn nầy được ký bởi nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước,kết án đảng Cọng Sản Việt-Nam đã để cho Trung Quốc chiếm đảo,thuê rừng,lạm dụng tài nguyên quốc gia. Cộng đồng quốc tế đã công kích mạnh mẽ hành động nầy của chính quyền Cọng-Sản.Ngày 17/5/2013,Tòa Đại Sứ Hoa-Kỳ ở Hà-Nội đã ra thông cáo báo chí nêu lên quan ngại rằng hành động đó của chính quyền Việt-Nam không đúng với nghĩa vụ của Việt-Nam đã ký trong Công Ước Quốc Tế về quyền Dân Sự và Chính Trị.Những bài liên quan đến cuộc vận động nhân quyền VN ngày 17-6-2013

Nghe Dân biểu Chris Hayes đảng Lao Động Australia phát biểu trong buổi điều trần 17/6/2013

Nghe Dân biểu Luke Simpkins đảng Tự Do Australia phát biểu trong buổi điều trần 17/6/2013

Nghe Dân biểu Chris Bowen đảng Lao Động Australia phát biểu trong buổi điều trần 17/6/2013

Nghe Bài phát biểu của dân biểu Anthony Byrne tại Quốc Hội ngày 17/06/2013