Saturday, December 3, 2011

Chân Dung Các Tù Nhân Lương Tâm

Họa sĩ TTLan

Ông có bạo quyền bắt xác tôi  
Nhưng bắt làm sao được trí người? 
Còng tôi truy tội ra pháp đỉnh  
Khi chính tội ông tội lộng trời... 

Ông có bày trò bêu xấu tôi  
Sao cả thế giới ngợi khen lời?  
Phần tôi giải thưởng Nhân Quyền lĩnh 
Khi tiếng tai ông khét thối thời... 

Ông có độc tài cướp dân tôi  
Buôn Dân bán Nước được mấy đời ? 
Bày ra muôn tội, muôn luật phỉnh  
Lường gạt được ai trước luật Trời ?...