Friday, July 9, 2010

Lên tiếng thay cho người bắt buộc phải làm thinh: Nguyễn Hữu Cầu


Nguyễn Văn Lục

Người viết bài này mong sao những người tù như Nguyễn Hữu Cầu và các bạn tù của anh không phải là những kẻ lữ hành cô độc, chết thầm lặng trong chốn lao tù. Riêng những người Việt Nam ở Hải ngoại đã từng sống những năm tháng “ưu đãi” từ 1954-1975 ở miền Nam. Đã từng ăn cơm gạo miền Nam, đã từng tranh đấu, đã đi biểu tình, đã đảo chánh, đã lật đô.. đã từng đi hành quân giệt giặc. Cũng đã từng thuyết pháp, đã hôị thảo, đã cầu nguyện và cũng có thể đã từng thụt két, đã đập phá, đã hành lạc và nay đang sống no đủ ở xứ người. Xin hãy dành ra vài phút, xin hãy đoc và suy nghĩ nghĩ đến những người tù kiệt xuất mà chẳng may số phận còn đang bị lưu đày trên chính quê hương của mình. Trước hết xin nghĩ đến người tù, Đại uý Nguyễn Hữu Cầu. Đọc tiếp...