Monday, December 12, 2022

Hỗ trợ Trung Thu 9-2022 dành cho các con em gia đình TNLT người Ê Đê.

Cảm ơn cô Monica Nguyễn Ngọc Lụa đã lặn lội đến các buôn làng để cho các con em TNLT bữa tiệc Trung Thu. Bữa tiệc này chỉ đáng giá $300AUD vậy mà công an CSVN đã theo dõi sát nút. Một chính quyền mà sợ những người phụ nữ và trẻ em, phải theo dõi họ từ khi đến cho đến khi về, chính quyên này có xứng đáng để người dân tôn trọng hay không?