Sunday, December 27, 2015

Anh Đã Hát Cho Quê Hương


Tặng nhạc sĩ Việt Khang ngày về sau bốn năm tù. Thơ My Thanh - nhạc Trần Bảo Như