Wednesday, May 27, 2015

Thăm hỏi và hỗ trợ TNLT Mai Thị Dung

Thăm hỏi và hỗ trợ TNLT Mai Thị Dung, cả hai vợ chồng đều tranh đấu cho tự do tôn giáo và đã trở thành nạn nhân của nhà tù CS.