Tuesday, November 4, 2014

Những Dòng Sông Tranh Đấu

Thơ Điếu Cày, Nhạc Hồ Hải, Trình bầy ban hợp ca Viễn Xứ.