Tuesday, January 14, 2014

Ký giả Trương Minh Đức nói chuyện với gia đình TNLT Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hữu Cầu

Ông Đỗ Ty là cha của Đỗ Thị Minh Hạnh Cô Anh Thư là con đầu của ông Nguyễn Hữu Cầu