Tuesday, December 31, 2013

Huỳnh Anh Trí ra khỏi nhà tù sau 14 năm !!...