Friday, June 7, 2013

Ký giả Trương Minh Đức đến với Mái Ấm Ký Thác thuộc dòng Mến Thánh Giá Lâm Đồng

Kính mong quý vị nghe cuộc nói chuyện với ký giả Trương Minh Đức