Tuesday, October 16, 2012

CỰC LỰC PHẢN ĐỐI CHÍNH QUYỀN VN ỨNG CỬ vào HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LHQ

Chúng tôi hoặc là những nạn nhân của những vi phạm nhân quyền ngay trên đất nước chúng tôi, hoặc phải sống lưu vong ngoài VN vì kết quả của đàn áp khốc liệt mà chính quyền VN không bao giờ nương tay. Chúng tôi kịch liệt phản đối chính quyền VN vào Hội đồng nhân quyền LHQ mà không hề có tiến bộ nào trong việc tôn trọng và tuân thủ Tuyên ngôn Nhân quyền 1948, xâm phạm nghiêm trọng các quyền tự do căn bản và quyền con người mà chính quyền VN đã cam kết khi ký Công ước quốc tế về Quyền dân sự và chính trị, cũng như Công ước về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Để có tư cách ửng cử cũng như là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, chúng tôi kêu gọi chính quyền VN cần phải thay đổi ngay cung cách đối xử với người dân của chính nước mình trước đã, cụ thể là tôn trọng tự do phát biểu ý kiến; ngưng sách nhiễu và bắt bớ blogger; thả ngay tức khắc và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm, kể cả tù chính trị và tôn giáo.